• забезпечення правильного застосування нормативно-правових актів та інших документів

 • проведення юридичної експертизи проектів актів та інших документів

 • організація робіт, що пов’язані з укладанням договорів

 • участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Інспекції в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань

 • організація претензійної та позовної роботи,  проведення аналізу її результатів

 • сприяння своєчасному вжиттю заходів  щодо усуненню порушень зазначених у документах прокурорського реагування, судових рішеннях відповідних документах прокурорського реагування, судових рішеннях відповідних документах правоохоронних і контролюючих органах

 • проведення профілактичної роботи щодо запобігання правопорушень та злочинів в системі підготовки та дипломування моряків

 • сприяння дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення виробничих та соціальних питань

 • підготовка заходів щодо зміцнення трудової дисципліни

 • забезпечення правильного застосування норм трудового, житлового, пенсійного, антикорупційного та іншого законодавства, що стосується прав і законних інтересів працівників Інспекції

 • збір інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства, які стосуються діяльності Інспекції

 • організація і проведення робіт, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників Інспекції, роз’яснення практики застосування законодавства, консультації з правових питань та правова допомога працівникам Інспекції

 • правова допомога в процесі створення, освоєння та впровадження науково -технічних розроблень, новітніх технологій

 • ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших нормативно правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку з відображенням господарських операційна підставі прийнятих до обліку первинних документів шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку

 • забезпечення тотожності даних аналітичного обліку оборотам і залишків синтетичного обліку на перше число кожного місяця

 • складання та подання звітності до органів державної статистики, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,  Пенсійного фонду України, інших державних органів

 • перерахування податків та зборів(обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів

 • забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи в Інспекції, узагальнення практики роботи з кадрами

 • розробка плану робіт з кадрами, визначення щорічної та перспективної потреби в кадрах, формування замовлення і підвищення кваліфікації працівників Інспекції

 • ведення встановленої звітньооблікової документації

 • підготовка матеріалів про призначення на посади та звільнення з посад працівників, формує кадровий резерв

 • обчислення стажу роботи і підготовка документів щодо призначення пенсій працівникам

 • підготовка документів для заохочення та нагородження працівників, ведення відповідного обліку

 • участь в розробці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни

 • здійснення роботи, пов’язаною із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників

 • підготовка штатного розпису відповідно до затвердженої структури Інспекції та мінімальної заробітної плати встановленої чинним законодавством

 • організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії Інспекції та контроль проведення атестації в підпорядкованих структурних підрозділах

 • забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

 • забезпечення захисту інформації, що становить службову таємницю

 • розробка та провадження заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснення контролю за їх проведення в Інспекції

 • надавати працівника Інспекції роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства

 • вживання заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових та службових осіб Інспекції, внесення пропозицій щодо усунення таких ризиків

 • надавати допомогу працівникам Інспекції в заповненні декларацій, проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів

 • інформує в установленому порядку про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами Інспекції, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій, у разі необхідності – правоохоронні органи відповідно до компетенції

 • ведення обліку працівників Інспекції, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

 • взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій

 • розгляд , в межах повноважень, повідомлення про випадки корупційних та інших неправомірних діянь (дій або бездіяльності) з боку працівників  Інспекції

 • здійснення моніторингу звернень громадян щодо корупційних та інших неправомірних діянь з боку працівників Інспекції

 • повідомлення про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних порушень посадовими особами Інспекції

 • здійснення перевірки структурних підрозділів Інспекції в межах своєї компетенції

 • планування економічної діяльності Інспекції шляхом розробки проектів фінансового плану та забезпечення їх узгодження відповідними структурними підрозділами

 • розробка та погодження методик, положень, рекомендацій, нормативно – інструктивної документації з питань цінової політики, оплати праці, матеріального заохочення та матеріальної допомоги, додаткових та компенсаційних виплат, соціальних пільг

 • підготовка пропозицій щодо впровадження нових форм матеріального стимулювання працівників

 • здійснення розрахунків фонду заробітної плати та посадових окладів працівників Інспекції та участь у погодженні штатного розпису Інспекції

 • погодження розрахунків норм фінансових та матеріальних витрат, а також витрат на відрядження працівників Інспекції

 • планування господарсько-економічної діяльності Інспекції

 • участь у розробці нормативів витрат матеріальних і трудових ресурсів та узагальнення планових показників фінансових витрат

 • розробка кошторисної калькуляції і проектів цін на послуги

 • планування витрат на здійснення господарської діяльності

 • здійснення контролю за використанням грошових коштів

 • участь у роботі зі списання майна та оформлення матеріалів щодо нестач, крадіжок грошових коштів та майна Інспекції, псування активів

 • складання фінансово-економічної звітності щодо показників виконання фінансового плану, звітів керівника про виконання показників державного майна і прибутку, майнового стану підприємства та показників і умов преміювання, а також статистичної звітності з праці і подання її до відповідних органів у встановлені терміни

 • аналізу матеріалів з економічних питань

 • розгляд та погодження договорів

 • ведення обліку та формування  єдиного Державного реєстру документів моряків

 • забезпечення збереження прикладного програмного забезпечення

 • підтвердження чинності документів моряків, виданих на підставі положень ПДНВ

 • здійснення запитів та надання відповіді щодо стану документів моряків уповноваженими органами і установами зарубіжних країн

 • консультування та роз’яснення з питань, що входять до компетенції реєстру

 • збір,  узагальнення  та аналіз даних : результату аудиту, проведеного аудиторами органу з сертифікації; результату внутрішнього аудиту,; дотримання загальних процедур/положень при виконанні фундаментальних процесів; невідповідностей, виявлених у повсякденній діяльності та в результаті отримання претензій споживачів послуг

 • узагальнення та аналіз інформації від споживачів послуг

 • контроль виконання коригувальних дій

 • здійснення обліку та систематизація міжнародних договорів України, вживання заходів щодо їх виконання, здійснення аналізу, та узагальнення практики їх застосування

 • здійснення збору та підготовки матеріалів, іншу інформацію в ІМО

 • здійснення збору та підготовки інформації до Європейської комісії

 • забезпечення перекладу листів та проектів двосторонніх угод, які надійшли від морських адміністрацій держав-членів ІМО

 • узагальнення та використання національного та міжнародного досвіду у сфері підготовки та дипломування моряків

 • співробітництво з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України, філіями Інспекції

 • здійснення методичного забезпечення та контролю за функціонуванням  процесів підтвердженням кваліфікації моряків у ДКК в регіональних філіях та в секторі Київської ДКК

 • здійснення нагляду за дотримання секретарями ДКК, головами та членами ДКК вимог чинного законодавства

 • участь у розгляді скарг щодо питань дипломування моряків та роботи ДКК у регіональних філіях та секторі Київської ДКК

 • Письмові та усні консультації морякам

 • організація роботи Атестаційної комісії

 • контроль та організація роботи щодо інформаційного наповнення та актуалізації офіційного веб-сайту Інспекції

 • аналіз досвіду провідних країн у сфері торговельного судноплавства з питань підготовки моряків, організації і побудови системи дипломування та підтвердження кваліфікації

 • розгляд скарг стосовно організації дипломування, підтвердження кваліфікації, роботи ДКК у регіональних філіях та секторі Київської ДКК

 • організація роботи Атестаційної комісії

 • консультації особам командного складу та суднової команди суден, що звернулися до сектору

 • прийом документів кандидатів, що звернулись до сектору з метою підтвердження кваліфікації

 • розгляд та аналіз документів кандидата перед формуванням та відкриттям особової справи

 • роз’яснення кандидату чинні вимоги до формування особової справи, порядку проведення оцінки компетентності та процедури підтвердження кваліфікації останнього в ДКК

 • формування справи Кандидата та внесення даних в “Автоматизовану систему реєстрації та перевірки документів моряків”

 • підготовка особових справ кандидатів документів документів та інших матеріалів до розгляду ДКК  відповідно до графіків їх проведення

 • ведення протоколів ДКК під час роботи ДКК

 • документальне забезпечення роботи ДКК

 • Оформлення та видача Послужних книжок моряка

 • здійснення перевірки матеріалів особових справ кандидатів до роботи в ДКК та подання на розгляд Атестаційної комісії

 • отримання та перевірка в установленому порядку або за окремим запитом детальної інформації щодо виявлених недійсних чи фальсифікованих документів моряків

 • аналіз статистичних данх та звітність стосовно роботи ДКК

 • підготовка проектів річних планів

 • підготовка порядку денного

 • співпраця з міністерствами, відомствами, іншими організаціями

 • ведення поточного архіву вхідної і вихідної кореспонденції Інспекції, підготовка та здача справи до архіву довгострокового зберігання

 • контроль за дотриманням  термінів виконання документів

 • контроль за дотриманням вимог Інструкції з діловодства Інспекції

 • організація роботи по забезпеченню усіма необхідними господарськими, матерільно-технічними і соціально-побутовими ресурсами діяльності структурних підрозділів Інспекції

 • здійснення контролю за станом приміщень адміністративного апарату Інспекції

 • організація спільно з відділом бухгалтерського обліку та звітності проведення щорічної інвентаризації

 • організація роботи по забезпеченню автотранспортного обслуговування

 • організація спільно з відділом бухгалтерського обліку та звітності приймання-передачі основних засобі, малоцінних необоротних матеріальних активів , запасів до регіональних філій Інспекції

 • систематизація інформації для підготовки актів на списання

 • організація щодо замовлення, виготовленнята видачі структурним підрозділам Інспекції печаток, штампів, знаків “За значний внесок”, знаків “Капітан далекого плавання”, знаків “Судовий механік першого розряду”, бланків “Послужна книжка моряка” тощо.

 • виконання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та пожежної безпеки, виконання організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних, та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворювань працівників

 • контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки

 • розробка комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці та пожежної безпеки, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів

 • перевірка  дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки

 • проведення вступного інструктажу з охорони праці , інструктажу на робочому місці та інструктажу з питань пожежної безпеки

 • облік та аналіз причин виробничого травматизму та професійних захворювань

 • розгляд листів, заяв та скарг працівників Інспекції, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці та пожежну безпеку

 • організація підготовки інформаційних стендів, кутків, нарад та семінарів з охорони праці та пожежної безпеки

 • консультації та  роз’яснення з питань, що належать до компетенції сектору

 • здійснення розробки, збирання та редагування інформаційно – аналітичних, методико-консультативних матеріалів з метою підготовки  інформації до друку та видання друкованих засобів з метою їх поширення

 • забезпечення сталого функціонування АСТ “МОРТЕСТ”

 • аналіз та систематизація зауважень стосовно функціонування АСТ “МОРТЕСТ”

 • вивчення, аналіз та узагальнення досвіду провідних країн сфери торговельного судноплавства з питань застосування систем тестування та підтвердження кваліфікації моряків

 • взаємодія з морськими навчальними закладами та актуалізація тестових завдань

 • наповнення новими тестовими завданнями та виправлення помилок бази даних АСТ “МОРТЕСТ”

 • підтримка функціонування програмного забезпечення, яке використовується співробітниками Інспекції

 • підтримка функціонування програмного забезпечення зв’язку з мережею Інтернет

 • адміністрування серверних операційних систем, систем управління базами даних, поштових сервісів, управління правами доступу користувачів

 • нагляд за використанням системного та прикладного програмного забезпечення

 • контроль працездатності реєстраторів відеоспостереження, забезпечення накопичення, зберігання відеоінформації

 • підготовка, освоєння і впровадження нових програмних засобів