Основні функції підрозділів

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ
 • забезпечення правильного застосування нормативно-правових актів та інших документів
 • проведення юридичної експертизи проектів актів та інших документів
 • організація робіт, що пов’язані з укладанням договорів
 • участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Інспекції в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань
 • організація претензійної та позовної роботи, проведення аналізу її результатів
 • сприяння своєчасному вжиттю заходів щодо усуненню порушень зазначених у документах прокурорського реагування, судових рішеннях відповідних документах прокурорського реагування, судових рішеннях відповідних документах правоохоронних і контролюючих органах
 • проведення профілактичної роботи щодо запобігання правопорушень та злочинів в системі підготовки та дипломування моряків
 • сприяння дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення виробничих та соціальних питань
 • підготовка заходів щодо зміцнення трудової дисципліни
 • забезпечення правильного застосування норм трудового, житлового, пенсійного, антикорупційного та іншого законодавства, що стосується прав і законних інтересів працівників Інспекції
 • збір інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства, які стосуються діяльності Інспекції
 • організація і проведення робіт, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників Інспекції, роз’яснення практики застосування законодавства, консультації з правових питань та правова допомога працівникам Інспекції
 • правова допомога в процесі створення, освоєння та впровадження науково -технічних розроблень, новітніх технологій
ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
 • ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших нормативно правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку з відображенням господарських операційна підставі прийнятих до обліку первинних документів шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку
 • забезпечення тотожності даних аналітичного обліку оборотам і залишків синтетичного обліку на перше число кожного місяця
 • складання та подання звітності до органів державної статистики, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Пенсійного фонду України, інших державних органів
 • перерахування податків та зборів(обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів
ВІДДІЛ КАДРІВ
 • забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи в Інспекції, узагальнення практики роботи з кадрами
 • розробка плану робіт з кадрами, визначення щорічної та перспективної потреби в кадрах, формування замовлення і підвищення кваліфікації працівників Інспекції
 • ведення встановленої звітньооблікової документації
 • підготовка матеріалів про призначення на посади та звільнення з посад працівників, формує кадровий резерв
 • обчислення стажу роботи і підготовка документів щодо призначення пенсій працівникам
 • підготовка документів для заохочення та нагородження працівників, ведення відповідного обліку
 • участь в розробці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни
 • здійснення роботи, пов’язаною із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників/li>
 • підготовка штатного розпису відповідно до затвердженої структури Інспекції та мінімальної заробітної плати встановленої чинним законодавством
 • організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії Інспекції та контроль проведення атестації в підпорядкованих структурних підрозділах
 • забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів
 • забезпечення захисту інформації, що становить службову таємницю
УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • розробка та провадження заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснення контролю за їх проведення в Інспекції
 • надавати працівника Інспекції роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства
 • вживання заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових та службових осіб Інспекції, внесення пропозицій щодо усунення таких ризиків
 • надавати допомогу працівникам Інспекції в заповненні декларацій, проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів
 • інформує в установленому порядку про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами Інспекції, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій, у разі необхідності – правоохоронні органи відповідно до компетенції
 • ведення обліку працівників Інспекції, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень
 • взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
 • розгляд , в межах повноважень, повідомлення про випадки корупційних та інших неправомірних діянь (дій або бездіяльності) з боку працівників Інспекції
 • здійснення моніторингу звернень громадян щодо корупційних та інших неправомірних діянь з боку працівників Інспекції
 • повідомлення про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних порушень посадовими особами Інспекції
 • здійснення перевірки структурних підрозділів Інспекції в межах своєї компетенції
ВІДДІЛ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
 • планування економічної діяльності Інспекції шляхом розробки проектів фінансового плану та забезпечення їх узгодження відповідними структурними підрозділами
 • розробка та погодження методик, положень, рекомендацій, нормативно – інструктивної документації з питань цінової політики, оплати праці, матеріального заохочення та матеріальної допомоги, додаткових та компенсаційних виплат, соціальних пільг
 • підготовка пропозицій щодо впровадження нових форм матеріального стимулювання працівників
 • здійснення розрахунків фонду заробітної плати та посадових окладів працівників Інспекції та участь у погодженні штатного розпису Інспекції
 • погодження розрахунків норм фінансових та матеріальних витрат, а також витрат на відрядження працівників Інспекції
 • планування господарсько-економічної діяльності Інспекції
 • участь у розробці нормативів витрат матеріальних і трудових ресурсів та узагальнення планових показників фінансових витрат
 • розробка кошторисної калькуляції і проектів цін на послуги
 • планування витрат на здійснення господарської діяльності
 • здійснення контролю за використанням грошових коштів
 • участь у роботі зі списання майна та оформлення матеріалів щодо нестач, крадіжок грошових коштів та майна Інспекції, псування активів
 • складання фінансово-економічної звітності щодо показників виконання фінансового плану, звітів керівника про виконання показників державного майна і прибутку, майнового стану підприємства та показників і умов преміювання, а також статистичної звітності з праці і подання її до відповідних органів у встановлені терміни
 • аналізу матеріалів з економічних питань
 • розгляд та погодження договорів
ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ МОРЯКІВ
 • ведення обліку та формування єдиного Державного реєстру документів моряків
 • забезпечення збереження прикладного програмного забезпечення
 • підтвердження чинності документів моряків, виданих на підставі положень ПДНВ
 • здійснення запитів та надання відповіді щодо стану документів моряків уповноваженими органами і установами зарубіжних країн
 • консультування та роз’яснення з питань, що входять до компетенції реєстру
ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА АУДИТУ
 • збір, узагальнення та аналіз даних : результату аудиту, проведеного аудиторами органу з сертифікації; результату внутрішнього аудиту,; дотримання загальних процедур/положень при виконанні фундаментальних процесів; невідповідностей, виявлених у повсякденній діяльності та в результаті отримання претензій споживачів послуг
 • узагальнення та аналіз інформації від споживачів послуг
 • контроль виконання коригувальних дій
ВІДДІЛ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
 • здійснення обліку та систематизація міжнародних договорів України, вживання заходів щодо їх виконання, здійснення аналізу, та узагальнення практики їх застосування
 • здійснення збору та підготовки матеріалів, іншу інформацію в ІМО
 • здійснення збору та підготовки інформації до Європейської комісії
 • забезпечення перекладу листів та проектів двосторонніх угод, які надійшли від морських адміністрацій держав-членів ІМО
 • узагальнення та використання національного та міжнародного досвіду у сфері підготовки та дипломування моряків
 • співробітництво з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України, філіями Інспекції
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ДИПЛОМУВАННЯ ТА ПІДГОТОВКИ
 • здійснення методичного забезпечення та контролю за функціонуванням процесів підтвердженням кваліфікації моряків у ДКК в регіональних філіях та в секторі Київської ДКК
 • здійснення нагляду за дотримання секретарями ДКК, головами та членами ДКК вимог чинного законодавства
 • участь у розгляді скарг щодо питань дипломування моряків та роботи ДКК у регіональних філіях та секторі Київської ДКК
 • Письмові та усні консультації морякам
 • організація роботи Атестаційної комісії
 • контроль та організація роботи щодо інформаційного наповнення та актуалізації офіційного веб-сайту Інспекції
СЕКТОР ДИПЛОМУВАННЯ, РОБОТИ ДКК
 • аналіз досвіду провідних країн у сфері торговельного судноплавства з питань підготовки моряків, організації і побудови системи дипломування та підтвердження кваліфікації
 • розгляд скарг стосовно організації дипломування, підтвердження кваліфікації, роботи ДКК у регіональних філіях та секторі Київської ДКК
 • організація роботи Атестаційної комісії
СЕКТОР КИЇВСЬКОЇ ДКК
 • консультації особам командного складу та суднової команди суден, що звернулися до сектору
 • прийом документів кандидатів, що звернулись до сектору з метою підтвердження кваліфікації
 • розгляд та аналіз документів кандидата перед формуванням та відкриттям особової справи
 • роз’яснення кандидату чинні вимоги до формування особової справи, порядку проведення оцінки компетентності та процедури підтвердження кваліфікації останнього в ДКК
 • формування справи Кандидата та внесення даних в “Автоматизовану систему реєстрації та перевірки документів моряків”
 • підготовка особових справ кандидатів документів документів та інших матеріалів до розгляду ДКК відповідно до графіків їх проведення
 • ведення протоколів ДКК під час роботи ДКК
 • документальне забезпечення роботи ДКК
 • Оформлення та видача Послужних книжок моряка
СЕКТОР РОБОТИ З ФІЛІЯМИ
 • здійснення перевірки матеріалів особових справ кандидатів до роботи в ДКК та подання на розгляд Атестаційної комісії
 • отримання та перевірка в установленому порядку або за окремим запитом детальної інформації щодо виявлених недійсних чи фальсифікованих документів моряків
 • аналіз статистичних данх та звітність стосовно роботи ДКК
СЕКТОР ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ
 • підготовка проектів річних планів
 • підготовка порядку денного
 • співпраця з міністерствами, відомствами, іншими організаціями
 • ведення поточного архіву вхідної і вихідної кореспонденції Інспекції, підготовка та здача справи до архіву довгострокового зберігання
 • контроль за дотриманням термінів виконання документів
 • контроль за дотриманням вимог Інструкції з діловодства Інспекції
ВІДДІЛ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 • організація роботи по забезпеченню усіма необхідними господарськими, матерільно-технічними і соціально-побутовими ресурсами діяльності структурних підрозділів Інспекції
 • здійснення контролю за станом приміщень адміністративного апарату Інспекції
 • організація спільно з відділом бухгалтерського обліку та звітності проведення щорічної інвентаризації
 • організація роботи по забезпеченню автотранспортного обслуговування
 • організація спільно з відділом бухгалтерського обліку та звітності приймання-передачі основних засобі, малоцінних необоротних матеріальних активів , запасів до регіональних філій Інспекції
 • систематизація інформації для підготовки актів на списання
 • організація щодо замовлення, виготовленнята видачі структурним підрозділам Інспекції печаток, штампів, знаків “За значний внесок”, знаків “Капітан далекого плавання”, знаків “Судовий механік першого розряду”, бланків “Послужна книжка моряка” тощо.
СЕКТОР ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
 • виконання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та пожежної безпеки, виконання організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних, та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворювань працівників
 • контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки
 • розробка комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці та пожежної безпеки, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів
 • перевірка дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки
 • проведення вступного інструктажу з охорони праці , інструктажу на робочому місці та інструктажу з питань пожежної безпеки
 • облік та аналіз причин виробничого травматизму та професійних захворювань
 • розгляд листів, заяв та скарг працівників Інспекції, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці та пожежну безпеку
 • організація підготовки інформаційних стендів, кутків, нарад та семінарів з охорони праці та пожежної безпеки
СЕКТОР З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ТА РОЗРОБКИ ПРОГРАМ
 • консультації та роз’яснення з питань, що належать до компетенції сектору
 • здійснення розробки, збирання та редагування інформаційно – аналітичних, методико-консультативних матеріалів з метою підготовки інформації до друку та видання друкованих засобів з метою їх поширення
ВІДДІЛ ТЕСТУВАННЯ
 • забезпечення сталого функціонування АСТ “МОРТЕСТ”
 • аналіз та систематизація зауважень стосовно функціонування АСТ “МОРТЕСТ”
 • вивчення, аналіз та узагальнення досвіду провідних країн сфери торговельного судноплавства з питань застосування систем тестування та підтвердження кваліфікації моряків
 • взаємодія з морськими навчальними закладами та актуалізація тестових завдань
 • наповнення новими тестовими завданнями та виправлення помилок бази даних АСТ “МОРТЕСТ”
ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 • підтримка функціонування програмного забезпечення, яке використовується співробітниками Інспекції
 • підтримка функціонування програмного забезпечення зв’язку з мережею Інтернет
 • адміністрування серверних операційних систем, систем управління базами даних, поштових сервісів, управління правами доступу користувачів
 • нагляд за використанням системного та прикладного програмного забезпечення
 • контроль працездатності реєстраторів відеоспостереження, забезпечення накопичення, зберігання відеоінформації
 • підготовка, освоєння і впровадження нових програмних засобів