ПРО ІНСПЕКЦІЮ

За минулі, з дня її утворення, роки Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків (ІПДМ) виконала велику роботу з удосконалення національної системи професійної підготовки та дипломування моряків, створенню відповідної міжнародним вимогам нормативної бази. Досягнуті результати дозволяють українським морякам працювати на суднах під прапорами майже всіх країн світу, у всіх басейнах Світового океану, сприяють підтримці високого авторитету наших морських кадрів, підвищенню позитивного іміджу України. Створено єдиний Державний реєстр документів моряків, який забезпечує надійний контроль за документами, що видаються в нашій країні морякам на підтвердження їх професійної компетентності. За участю ІПДМ, Морською адміністрацією підписано угоди про визнання дипломів наших моряків з 53 країнами. Співробітники ІПДМ розробляють і видають численні інформаційні, навчально-методичні, довідкові матеріали з питань підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків, готують звіти в ІМО і багато іншого. Велика і багатогранна діяльність ІПДМ приносить свої плоди: в останні роки значно підвищився рівень професіоналізму українських моряків, зросла їх затребуваність на світовому ринку морської праці.

Основними завданнями ІПДМ є:

 • аналіз міжнародного та національного досвіду у сфері підготовки, оцінки компетентності та дипломування членів екіпажів морських торговельних суден;
 • підтвердження кваліфікації моряків у постійно діючих державних кваліфікаційних комісіях (ДКК), а також підтвердження документів моряків, що засвідчують їх кваліфікацію;
 • представлення та захист за дорученням Мінінфраструктури в ІМО інтересів України з питань підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків.

ІПДМ відповідно до покладених на неї завдань:

 • створює постійно діючі ДКК для підтвердження кваліфікації моряків;
 • веде реєстр усіх виданих на території України документів, термін чинності яких минув або був продовжений, або дія яких була призупинена, або які були анульовані чи заявлені як загублені або знищені, а також веде реєстр виданих пільгових дозволів;
 • підтверджує дійсність документів;
 • за дорученням Мінінфраструктури розглядає проекти нормативних актів, стандартів та інших документів з питань підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків, надає свої зауваження та пропозиції до них;
 • готує та видає аналітичні, довідкові, інформаційні, навчальні, методичні, науково-популярні та інші матеріали з питань підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків;
 • за дорученням Мінінфраструктури організовує проведення науково-дослідних та науково-методичних робіт стосовно вдосконалення національної системи підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків; бере участь у їх виконанні;
 • здійснює за дорученням Мінінфраструктури представництво та захист в ІМО інтересів України з питань підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків, аналізує та узгоджує пропозиції міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо розгляду цих питань в ІМО та подає узагальнені пропозиції до Мінінфраструктури, готує звіти та іншу інформацію в ІМО;
 • здійснює інші функції на виконання покладених на ІПДМ завдань відповідно до чинного законодавства України.

Під час виконання основних завдань ІПДМ надає послуги у сфері забезпечення безпеки судноплавства, серед яких:

 • перевірка знань та підтвердження кваліфікації моряків у постійно діючих державних кваліфікаційних комісіях, а також підтвердження дипломів, кваліфікаційних свідоцтв та інших документів моряків, визначених законодавством України;
 • перевірка знань працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на морському і річковому транспорті;
 • видача підтверджень, що засвідчують визнання дипломів відповідно до вимог правила 1/10 Конвенції ПДНВ;
 • ведення реєстру всіх виданих на території України документів моряків та підтвердження їх дійсності.

Процес надання зазначених послуг ІПДМ врегульовано у рамках системи управління якістю ІПДМ. Система управління якості ІПДМ сертифікована в установленому порядку органом сертифікації – Регістром судноплавства України. Сертифікат на систему управління якістю № 41-570-18 від 23.02.2018 і дійсний до 22.01.2021. Процедура підтвердження Сертифікату на систему управління якістю передбачає щорічний інспекційний нагляд за системою. Протягом дії сертифікату відповідності інспекційним аудитом були охоплені центральний апарат та всі філії ІПДМ.

У склад ІПДМ входять єдиний Державний реєстр документів моряків та філії, розташовані у містах Ізмаїл, Маріуполь, Миколаїв, Одеса.

Єдиний Державний реєстр документів моряків є структурним підрозділом ІПДМ та діє на виконання вимог пунктів 14-16 Правила І/2 Конвенції ПДНВ та Положення про ІПДМ.

Відповідальність за функціонування єдиного Державного реєстру документів моряків покладена на ІПДМ. Згідно з Положенням про ведення єдиного Державного реєстру документів моряків, основними завданнями його є: 

 • одержання, облік і накопичення інформації стосовно кваліфікаційних документів моряків України (сертифікатів компетенції та їх підтверджень);
 • отримання та облік інформації від морських навчальних закладів стосовно навчальних документів;
 • отримання, облік і перевірка інформації від НТЗ стосовно свідоцтв по закінченню курсів підготовки за визначеними напрямками;
 • перевірка дійсності документів моряків України, що засвідчують їх кваліфікацію та надання результатів такої перевірки зацікавленим сторонам;
 • ведення необхідних баз даних, технічний захист інформації у відповідності до діючих вимог.

Перелік інформації, що вноситься до єдиного Державного реєстру документів моряків відповідно до п. 12 Розділу В-І/6 Кодексу ПДНВ, формат, регламент передачі даних, відповідальність за перевірку наданої інформації визначені вищеназваним Положенням про ведення єдиного Державного реєстру документів моряків.

На сьогоднішній день в єдиному Державному реєстрі документів моряків обліковується понад 700 тисяч документів моряків, виданих капітанами морських портів України, понад 1,9 мільйону сертифікатів НТЗ (облік здійснюється з 1998 року). Інформація вноситься українською та англійською мовами.

Документи, що внесені до єдиного Державного реєстру документів моряків, розподіляються в залежності від статусу документу на поточний момент, а саме:

- дійсні;

- анульовані;

- термін дії закінчився;

- дію призупинено;

- загублені (заявлені як втрачені);

- знищені.

Інформація оновлюється щоденно і на час перевірки актуалізована. Системою передбачені резервні копіювання баз даних та вжито ефективних заходів щодо захисту інформації тощо.

Під час проведення оцінки компетентності та підтвердження кваліфікації моряків дійсність документів про освіту, кваліфікацію та підготовку, наданих моряками в ДКК, обов’язково перевіряється в Державному реєстрі документів про вищу освіту, єдиному Державному реєстрі документів моряків. Обов’язково встановлюється, що наданні медичні свідоцтва є діючими та видані схваленими Міністерством охорони здоров’я медичними закладами.

ДКК підтверджує кваліфікацію моряків в обсязі затверджених ІПДМ програм за напрямами із застосуванням сучасних методів оцінки знань, умінь та навичок з використанням комп’ютерних тестів, тренажерів, суднового та лабораторного обладнання, усного та/або письмового опитування.

З 01.07.2013 оцінка компетентності ДКК проводиться за програмами, що повністю охоплюють вимоги Манільських поправок до Конвенції ПДНВ.

Оцінка компетентності кандидата здійснюється шляхом демонстрації членам ДКК:

 • особистих якостей, необхідних для присвоєння звання або підтвердження кваліфікації, що надають право займати на морському судні посаду, відповідну цьому званню/кваліфікації. Оцінка здійснюється шляхом співбесіди;
 • можливості застосовувати знання та навички для виконання на судні своїх посадових обов’язків. Визначається шляхом: попереднього комп’ютерного тестування; письмового іспиту та усного опитування.

Рішення ДКК оформлюються протоколом засідання ДКК, що засвідчує відповідність компетентності моряка вимогам Конвенції ПДНВ та національним вимогам. На підставі цього протоколу моряки мають право отримати у капітана морського порту відповідний диплом або свідоцтво фахівця та підтвердження до нього для заняття відповідної посади на морському судні. Сам протокол не дає морякові права обіймати певні посади або виконувати певні функції. До решти документів, необхідних для отримання кваліфікаційних документів, належать документи про освіту, документальні докази проходження обов’язкової підготовки, документальні докази стажу плавання на морських суднах, свідоцтво про придатність до роботи за станом здоров’я, ідентифікаційні документи.

Після успішного підтвердження кваліфікації в ДКК моряк має право протягом 12 місяців з дати засідання ДКК отримати у капітана морського порту диплом або свідоцтво фахівця про присвоєння звання/підтвердження кваліфікації та підтвердження цього документу.

Пройти підтвердження кваліфікації в ДКК моряки можуть в містах: Київ, Одеса, Ізмаїл, Маріуполь та Херсон.