Шлях дипломування в Україні

Україна приєдналася до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року шляхом прийняття Закону України від 1 листопада 1996 року № 464/96-ВР.

Україна стала державою-членом Міжнародної морської організації (ІМО) і країною, що підписала основні міжнародні нормативні акти з безпеки мореплавства, прийняті в рамках ІМО, в тому числі і Міжнародну конвенцію про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року з поправками (Конвенція ПДНВ).

Для виконання вимог Конвенції ПДНВ наказом Міністерства транспорту України в лютому 1998 року в м. Одеса було створено Агентство з контролю за підготовкою та дипломуванням моряків, яке очолив професор Одеської державної морської академії В.К. Голубєв.

У грудні 1999 року Агентство було реорганізовано в Державне підприємство з атестації та реєстрації плавскладу, яке очолив кандидат технічних наук В.М. Єрофєєв.

Час показав, що орган керування й організації робіт такого досить складного механізму повинний знаходитися в столиці, де знаходяться всі органи виконавчої влади.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 83 у липні 2001 року була створена Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків та розміщена в м. Києві.

Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків очолювали:

  • Контр-адмірал О.О. Щипцов (2001-2002 рр., 2010-2014 рр.);
  • Капітан І.В. Тихонов (2002-2010 рр.);
  • Капітан В.В. Пікулик (2014-2016 рр.).

Завдяки розміщенню в столиці, під безпосереднім керівництвом Міністерства інфраструктури України, при постійній спільній роботі з підрозділами Мінінфраструктури та інших міністерств Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків за час свого існування провела велику роботу з удосконалення національної системи підготовки та дипломування.

Сучасна організаційна структура системи морської освіти, підготовки, оцінки компетентності та дипломування, включаючи видачу медичних свідоцтв моряків.

До формування державної політики стосовно якості освіти, підготовки, дипломування та медичних оглядів моряків мають відношення три органи державної влади: Міністерство інфраструктури України, Міністерство освіти і науки України та Міністерство охорони здоров’я України.

Виконання визначених статтями 10 і 51 Кодексу торговельного мореплавства України функцій щодо здійснення державного і загального керівництва з питань підготовки та дипломування моряків покладено на Міністерство інфраструктури України.

Міністерство інфраструктури України (Мінінфраструктури) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінінфраструктури є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері морського і річкового транспорту, та відповідно до покладених на нього завдань, крім іншого:

Мінінфраструктури, з метою організації своєї діяльності, сприяє відповідно до законодавства забезпеченню виконання міжнародних договорів України, здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна.

Міністерство освіти і науки України (МОН) несе відповідальність за виконання вимог Конвенції ПДНВ у відношенні освіти моряків у вищих та професійно-технічних морських навчальних закладах.

МОН відповідно до свого Положення формує та забезпечує реалізацію державної політики, здійснює нормативне регулювання, визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку у сфері освіти, а також у сфері державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкованості та форми власності; розробляє і затверджує стандарти з конкретних професій; здійснює нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення функціонування навчальних закладів; здійснює ліцензування та акредитацію вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.

МОН несе відповідальність за розробку державних стандартів освіти, за навчальні плани освітніх програм підготовки, кваліфікаційний рівень викладачів, а також за кваліфікаційний рівень, який може бути отриманий студентами, які навчаються незалежно від рівня морського навчального закладу – академії, університету, коледжу чи професійно-технічного училища.

Вимоги Конвенції ПДНВ з Манільськими поправками введені в навчальні плани усіх морських навчальних закладів.

Державні стандарти освіти встановлюють вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки в Україні. Вони є основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня громадян незалежно від форм одержання освіти. Державні стандарти освіти розробляються окремо з кожного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня і затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Галузеві стандарти розробляються для кожного освітнього кваліфікаційного рівня підготовки фахівців для кожного напряму та спеціальності підготовки фахівців, для кожної кваліфікації.

Галузеві стандарти затверджуються МОН.

Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) здійснює формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, формування державної політики у сферах контролю якості медичних послуг.

МОЗ відповідно до свого Положення формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, встановлює придатність моряка до роботи на судні за станом здоров’я. Статтею 52 Кодексу торгового мореплавства України передбачено, що «до роботи на судні допускаються особи, визнані придатними для цього за станом здоров’я. Висновок про придатність для роботи на судні за станом здоров’я здійснюється Міністерством охорони здоров’я України відповідно до правил, встановлених цим Міністерством».

МОЗ України відповідно до покладених на нього завдань, крім іншого:

Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 103, є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті та у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства).

Укртрансбезпека відповідно до покладених на неї завдань: здійснює загальне керівництво та контроль за дипломуванням спеціалістів морського флоту, а також контроль за проведенням підготовки, перепідготовки, підвищенням кваліфікації та дипломуванням членів екіпажів (або персоналу) морських, річкових і маломірних суден (крім риболовних суден), працівників берегових підприємств морського та річкового транспорту, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки судноплавства та запобіганням забрудненню навколишнього природного середовища із суден.

Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків (ІПДМ) є державною організацією і належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України. ІПДМ здійснює підтвердження кваліфікації моряків у постійно діючих державних кваліфікаційних комісіях відповідно до вимог Конвенції ПДНВ та національних вимог для заняття певних посад або виконання певних обов’язків на морських торговельних суднах.

Основними завданнями ІПДМ є:

Правило І/10 Конвенції ПДНВ зобов’язує усіх моряків, що працюють на суднах інших країн, мати підтвердження, що засвідчує визнання диплома цією країною. Такі підтвердження видаються тільки у випадку наявності Меморандуму про визнання дипломів між країною, що видала моряку диплом і країною, що визнає диплом моряка. Видача таких підтверджень від імені Морської адміністрації України проводиться ІПДМ.

Реалізація політики у сфері освіти, підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків здійснюється на основі та на виконання Конституції і законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України та відповідних наказів центральних органів виконавчої влади та спрямована на підтримку високого рівня стандартів, та їх постійний перегляд і удосконалення.

Усі дії Морської адміністрації України спрямовані на якісне поліпшення системи підготовки і підтримки її на рівні не нижче міжнародних стандартів, підвищення авторитету і конкурентоздатності українських моряків на міжнародному морському ринку і підвищення іміджу України, як морської держави у світі.

На теперішній час підписані Меморандуми про визнання українських дипломів моряків 53-ма країнами.

Меморандуми про визнання дипломів моряків інших держав підписані Україною з 19 державами-членами Міжнародної морської організації.

Україна також підтвердила на європейському рівні свій статус держави, яка у повній мірі виконує вимоги Конвенції ПДНВ: Європейський Союз за наслідками розгляду результатів інспекційної перевірки, проведеної Європейським агентством з морської безпеки у 2010 році, продовжив визнання української освіти, підготовки та дипломування моряків, як такої, що відповідає конвенційним вимогам. Відповідне офіційне повідомлення про підтвердження продовження визнання України Євросоюзом у травні 2013 року було направлено на адресу Мінінфраструктури (Департаменту державної політики у галузі морського і річкового транспорту) Фотісом Карамітсосом, директором Директорату Д – логістика, морський і наземний транспорт і права пасажирів Генерального директорату з мобільності і транспорту Європейської Комісії.

Порядок взаємодії міністерств, відомств, установ і організацій по забезпеченню виконання вимог Конвенції ПДНВ

Загальне керівництво системою управління здійснюється Кабінетом Міністрів України через Мінінфраструктури.

Мінінфраструктури, МОН, МОЗ, керуючись відповідними законами та нормативно-правовими актами розроблюють загальну політику та узгоджену позицію щодо стандартів морської освіти, підготовки, оцінки компетентності, дипломування та медичних оглядів моряків.

Моряки отримують освіту та підготовку в морських навчальних закладах та навчально-тренажерних закладах.

Перед вступом до морського навчального закладу проводиться медичний огляд кандидатів для визначення відповідності медичним стандартам, встановленими Міністерством охорони здоров’я України Правилами визначення придатності за станом здоров’я осіб для роботи на суднах відповідно до вимог правила І/9 Конвенції ПДНВ.

Атестація випускників морських навчальних закладів проводиться на засіданнях Державних екзаменаційних комісій (ДЕК) морського навчального закладу. Порядок створення, організації і роботи ДЕК визначається МОН. Випускникам, які позитивно склали державні іспити, а також захистили дипломний проект (роботу), рішенням ДЕК присвоюється кваліфікація у відповідності до отриманої спеціальності і видається диплом про вищу освіту або диплом чи свідоцтво про професійно-технічну освіту встановленого державного зразка.

Оцінка компетентності та підтвердження кваліфікації моряків проводиться в Державних кваліфікаційних комісіях (ДКК), що створюються Інспекцією з питань підготовки та дипломування моряків. При цьому, дійсність документів про освіту, кваліфікацію та підготовку, наданих моряками в ДКК, обов’язково перевіряється в Державному реєстрі документів про вищу освіту та єдиному Державному реєстрі документів моряків. Обов’язково встановлюється, що наданні медичні свідоцтва є діючими та видані схваленими МОЗ медичними закладами.

Перелік обов’язкових курсів підготовки, необхідних для присвоєння відповідного звання, для зайняття відповідної посади особи командного складу або суднової команди на морських суднах, визначається Мінінфраструктури.

З 01.07.2013 підготовка у НТЗ проводиться за схваленими Укртрансбезпекою програмами, що відповідають застосовним вимогам Конвенції ПДНВ з урахуванням Манільських поправок.

Усі НТЗ здійснюють свою діяльність в системі стандартів підготовки і підлягають державному нагляду з боку Укртрансбезпекі та схваленню Мінінфраструктури.

Перелік схвалених НТЗ, схвалених напрямів та граничні обсяги підготовки встановлюється наказом Мінінфраструктури.

Перелік закладів охорони здоров’я для проведення медичного огляду моряків та видачі морякам медичних свідоцтв встановленого зразку визначається МОЗ.

На виконання вимог Правила І/11 Конвенції ПДНВ особам командного складу відповідно до Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден для підтвердження чи присвоєння чергового звання необхідно проходити курси підвищення кваліфікації у вищих морських навчальних закладах, які визначені МОН та Мінінфраструктури.

Програми курсів підвищення кваліфікації розроблені відповідного рівня (управління і експлуатація) для судноводіїв, суднових механіків, суднових електромеханіків та радіоспеціалістів, схвалені МОН та Укртрансбезпекою і містять у собі останні зміни в національних і міжнародних правилах, а також відповідної технології і рекомендації щодо безпеки людського життя на морі та захисту морського навколишнього середовища.

Після успішного підтвердження кваліфікації в ДКК моряк має право протягом 12 місяців з дати засідання ДКК отримати у капітана морського порту диплом або свідоцтво фахівця про присвоєння звання/підтвердження кваліфікації та підтвердження цього документу.

Згідно статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України позбавлення звання і вилучення диплома або кваліфікаційного свідоцтва допускається тільки за рішенням суду.

Припинення дії підтвердження диплома та проведення позачергової перевірки компетентності осіб командного складу морських суден передбачено у разі:

  • виявлення причетності особи командного складу до морського аварійного випадку;
  • виявлення некомпетентності особи командного складу, дії або бездіяльність якої становили пряму загрозу безпеці людей, майну на морі або морському довкіллю;
  • виявлення явної невідповідності знань або навичок особи командного складу судна займаній посаді;
  • невиконання особою командного складу законних вимог уповноважених посадових осіб, унаслідок чого могла скластися або склалася загроза безпеці людей, майну на морі або морському довкіллю.

Укртрансбезпека, Мінінфраструктури або інший центральний орган виконавчої влади надає письмове повідомлення про виявлення порушення моряками вимог Конвенції ПДНВ та національних вимог в період роботи на суднах. ІПДМ формує особову справу особи командного складу. Підтвердження диплому, дія якого припинена, разом з відповідними документами (матеріалами) справи, зберігаються в ІПДМ в особовій справі особи командного складу. Інформація про припинення дії підтвердження диплома відповідної особи командного складу вноситься до єдиного Державного реєстру документів моряків. На підставі отриманої інформації ІПДМ проводить позачергову оцінку компетентності особи, дія підтвердження диплома якого припинена.

На виконання п.2 правила І/5 Конвенції ПДНВ виконуються заходи для запобігання шахрайству та іншій незаконній практиці, що стосується дипломів і підтверджень, а саме:

  • відповідно до статті 358 Кримінального кодексу України встановлено кримінальну відповідальність як за підроблення документів, так і за використання завідомо підробленого документа. Положення цієї статті сповна стосуються дипломів, підтверджень та свідоцтв осіб командного і рядового складу морських суден;
  • відповідно до Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 17.07.2003 № 545, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.03.2004 за № 353/8952, на суднах під усіма прапорами перевіряються дипломи і кваліфікаційні свідоцтва усіх членів екіпажу, видані відповідно до вимог Конвенції ПДНВ;
  • з метою запобігання підробленню дипломів, підтверджень та свідоцтв моряків вживаються засоби поліграфічного захисту вказаних видів документів, а також порядок обов’язкової перевірки кожного з таких документів на дійсність в єдиному Державному реєстрі документів моряків України при кожному зверненні моряків для отримання, обміну або подовження підтвердження таких документів.